GreekEnglish (UK)

e-bannerespaETPA60X60

11-9-2014 : Θεώρηση Δασικών Χαρτών Μεσσηνίας και Λακωνίας

Με το υπ΄αριθμ. 66686/2082/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και το υπ' αριθμ. 66190/2693/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λακωνίας, Θεωρήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες σε 272 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Μεσσηνίας και 138 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Λακωνίας, της σύμβασης Δ4-07 με τίτλο «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Γυθείου, Λάγιου, Σκάλας, Σπαρτιατών, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος,Θουρίας, Καλαμάτας, Λαίϊκων, Μεσσήνης και Σπερχογείας».

Η Δ4-07 σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 5-9-2012, κατακυρώθηκε στην εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., με την 502/29-3-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 16:24

Εμφανίσεις: 4557

01-09-14 : Υπογραφή νέας σύμβασης με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης / Έργο : «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων»

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., τον Σεπτέμβριο 2014 αναδείχθηκε Ανάδοχος του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης», κατόπιν της συμμετοχής της σε διαδικασία ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με την υπ’. Aριθμ. Πρωτ.: 1073 Προκήρυξη. Η Σύμβαση για το εν λόγω έργο υπεγράφη στις 01/09/2014 και σε συνέχεια της υπ’ αρ. Πρωτ 255/20-05-2014 απόφασης κατακύρωσης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

Σκοπός του έργου «Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων» είναι η καταγραφή, η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. (τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών Νatura 2000). 

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2014 12:51

Εμφανίσεις: 4285

30-05-14 : Υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ / ΕΠΜ Κυπαρισσιακού Κόλπου

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., τον Μάιο 2014 αναδείχθηκε Ανάδοχος, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής, του έργου με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ. «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων Α) της ΕΖΔ (GR2550005) Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρισσία) και Β) της ΕΖΔ (GR2330008) θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας Ακροτ. Κατάκολο – Κυπαρισσία και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω γειτονικές ΕΖΔ".

Το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία, με την υπ’ Α.Π. : οικ 125598 / 13-05-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος και έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης  δύο (2) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 10:46

Εμφανίσεις: 2991

11-7-14 : Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., τον Ιούλιο 2014 αναδείχθηκε Ανάδοχος του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης, συντήρησης για την ανάπτυξη γεωργο-δασοκομικών συστημάτων, του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013)», για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, έπειτα από διαδικασία επιλογής κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του ως άνω έργου. 

Η Σύμβαση για το εν λόγω έργο υπεγράφη στις 11/07/2014 και σε συνέχεια της υπ’ αρ. Πρωτ 3626/ 10-07-2014 απόφασης ανάθεσης του έργου. 

Για τα γεωργο-δασοκομικά συστήματα, το μέτρο καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Η μελέτη θα λάβει υπόψη της τους επιλέξιμους λειτουργικούς τύπους των γεωργο-δασοκομικών συστημάτων, όπως περιγράφονται στο ΠΑΑ και θα προβεί σε υπολογισμό του κόστους εγκατάστασης κατά περίπτωση, καθώς και του κόστους συντήρησης αυτών.

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης τρεις (3) μήνες.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 10:52

Εμφανίσεις: 3646

10-2-2014 : Υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Δ6-04 Σύμβαση Σύνταξης Δασικών Χαρτών)

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., σε συνεργασία με την εταιρεία ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ανέλαβαν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, που είχε προκηρυχθεί τον Μάρτιο 2012 από την ΕΚΧΑ Α.Ε . την εκπόνηση της σύμβασης με κωδικό Δ6-04 :

«Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίας Τριάδος, Καλογριανών, Καρδίτσης και Παλαιοχωρίου, στη Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αμπελώνος, Αργυροπουλείου, Γιάννουλης, Λαρίσης, Τυρνάβου και Φαλάννης, και στη Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Γλίνου, Πατουλιάς, Σερβωτών και Τρικκαίων» 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 10:48

Εμφανίσεις: 5462

Περισσότερα...

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

© 2024 Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.