GreekEnglish (UK)

15-02-2016 : Συνάντηση για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Στις 01/02/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Αναδόχου με τον Γενικό Διευθυντή Δασών & Αγροπεριβάλλοντος κ. Δημόπουλο, κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 28/01/2016 εγγράφως (ΚΔΝ/ ΕΞ.28). Στη σύσκεψη παρευρέθησαν εκ μέρους του Αναδόχου ο κ. Χλύκας, Συντονιστής της Αναδόχου Σύμπραξης, η κ. Μαριά, καθώς και μέλη της ομάδας των νομικών και εκ μέρους του ΥΠΕΝ ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, κ. Δημόπουλος, παρουσία και των Προϊσταμένων των επί μέρους Δ/νσεων, κ. Στάμου (Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής), κ. Βακάλη (Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) και κ. Ντινόκα (Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών). Διατυπώθηκαν οι απόψεις του Αναδόχου και της Επιτροπής σχετικά με νομικά ζητήματα νομοτεχνικής φύσης και σχετικά με τις κωδικοποιητέες διατάξεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 00:06

Εμφανίσεις: 2850

22-12-2015 : Τροποποίηση Σύμβασης ΚΔΝ / Εξέλιξη Έργου

Στις 25/08/2015, υπεγράφη η Τροποποίηση της Σύμβασης, συνοδευόμενη από την σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού και το Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού. Η τροποποίηση της Σύμβασης αφορούσε το άρθρο 4 -  Χρόνος Παράδοσης - Παραδοτέα - Παραλαβή.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-09-2015 μεταξύ του Αναδόχου και της Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, με θέμα την αντιμετώπιση από την πλευρά του Αναδόχου των παρατηρήσεων που έλαβε και την άποψη της υπηρεσίας, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στη μεταφορά ενοτήτων/ υποενοτήτων από την Προστασία στη Διαχείριση Δασών.

Παρόντες, από την πλευρά του Αναδόχου ήταν οι εξής: ο κος Νικόλαος Χλύκας, η κα Γιαννακούρου, η κα Παυλάκη, ο κος Παπαθανασόπουλος (συνεργάτης της κ. Μαριά), ο κος Σηφάκης και ο κος Μέλισσας.Από την υπηρεσία, παρούσες ήταν η κα Παπίκα Σ. και η κα Βλάχου Μ.

Στις 22/09/2015 με το υπ' αρίθμ. Πρωτ. ΚΔΝ/ΕΞ.19 έγγραφο του Αναδόχου, υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως προκύπτουν  από την από 22/12/2014 σύμβαση, τα εξής παραδοτέα: α)Π 4.1 Προτάσεις βελτίωσης και συνοδευτικές αναλύσεις κανονιστικών επιπτώσεων και β)Π 4.2 Προτάσεις εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι στις 29/09/2015 υποβλήθηκε περιληπτική ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων, η οποία στην αναλυτική της μορφή υποβλήθηκε στις 27/10/2015.

Κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν από την ΕΠΠΕ, ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 21/12/2015, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, α) απαντήσεις –διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων της επιτροπής, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο από 23/11/2015 Πρακτικό V, β) τα τελικά αρχεία που αφορούν στα παραδοτέα Π.4.1, Π.4.2 και γ) τις διορθώσεις που θα αναρτηθούν στη βάση δεδομένων λόγω νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν καταγραφεί.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 00:06

Εμφανίσεις: 2785

10-06-2015 : Νέα για την Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας

Στις 27/03/2015,υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο προς έγκριση η πρόταση για την επικαιροποίηση του συμπληρωματικού Εξοπλισμού και της αρχιτεκτονικής που προσφέρεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», σε συνέχεια και της επικοινωνίας του κου Τσαμουρά (στέλεχος της INTRASOFT) με τον κο Κατσαρίδη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Σε συνέχεια της 14/05/2015 συνάντησης με την Αναθέτουσα Αρχή, στις 25/05/2015, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρελήφθη προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 4 της Σύμβασης του έργου: «Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, η οποία και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Ένωσης στις 27/05/2015. 

Με το υπ' αρίθμ. Πρωτ. ΚΔΝ/ΕΞ.14/02-06-2015 διαβιβαστικό, υπεβλήθη στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.Π.Ε.ΚΑ. – Μονάδα B’, CD που περιλαμβάνει λογισμικό Διαχείρισης Αναζήτησης DocAsset και το λογισμικό Παρουσίασης Αναζήτησης iBox, το οποίο και έλαβε Α.Π. 140581/02-06-2015.

Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του Αναδόχου στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (03-06-2015), στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής (04-06-2015) και στη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών (09-06-2015) με τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών ώστε να συζητηθούν τα κενά και ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί και επισημανθεί από την εκάστοτε Δ/νση κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 00:05

Εμφανίσεις: 1703

19-06-2015 : Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας: Ολοκλήρωση και Υποβολή της Συλλογής της Δασικής Νομοθεσίας και της σχετικής Νομολογίας

Η ένωση των εταιρειών «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.» και «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.». NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ολοκλήρωσε τις εργασίες συλλογής της Δασικής Νομοθεσίας και υπέβαλε τα σχετικά παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την παράδοση αυτή επετεύχθη ένα σημαντικό μέρος του έργου, καθώς η Συλλογή διαμέσου της ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής αποτελεί το προοίμιο του περιεχομένου της τελικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα παραχθεί στο τέλος του έργου και θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 00:05

Εμφανίσεις: 2708

05-03-2015 : Έναρξη εργασιών για την «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 156170 /12.12.2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 66ΠΚ0-ΞΟΤ). Η υπογραφή της Σύμβασης υλοποιήθηκε στις 22-12-2014 και σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του Αναδόχου.

Στο πλαίσιο των συμβατικών απαιτήσεων, ο Ανάδοχος υπέβαλε το παραδοτέο με τίτλο Π.0.1 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (Α.Π.ΕΞ.: 8/12-01-2015), το οποίο έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή 140012/12-01-2015.

Την Τετάρτη 28/01/2015, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων συνάντηση του Αναδόχου με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Από πλευράς Αναδόχου παρευρέθησαν ο κοινός εκπρόσωπος κος Χλύκας Νικόλαος, η νομικός κα Τζίνα Γιαννακούρου και ο εκπρόσωπος της υπεργολάβου εταιρείας INTRASOFT κος Τσαμουράς Στρατής. Στη συζήτηση συμμετείχε και η νομικός κα Μαριά Αίθρα, μέσω Skype.

Επιπλέον στις 27/02/2015 υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο, τα Παραδοτέα της Ενότητας 2: «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων δασικής νομοθεσίας και λογισμικού διαχείρισης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και με τίτλο Π.2.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων δασικής νομοθεσίας και Π.2.2 Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης, αναζήτησης και παρουσίασης (Αρ. Πρωτ. Εξ: ΚΔΝ/ΕΞ.04/26-02-2015), τα οποία έλαβαν Αριθμό Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή 140239/27-02-2015.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 00:03

Εμφανίσεις: 2358

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

© 2017 Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.