GreekEnglish (UK)

22-01-15 : Υποβολή 4ου και τελευταίου Σταδίου της Δ4-07 Σύμβασης με τίτλο "Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

Στις 22/01/2015 υποβλήθηκαν στην ΕΚΧΑ Α.Ε., τα παραδοτέα του 4ου και τελευταίου Σταδίου της Δ4-07 σύμβασης  με τίτλο «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις Π.Ε. Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Γυθείου, Λάγιου, Σκάλας, Σπαρτιατών, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος,Θουρίας, Καλαμάτας, Λαίϊκων, Μεσσήνης και Σπερχογείας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και στο εγκεκριμένο ΠΠΕ του έργου.

Οι Δασικοί Χάρτες σε 272 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Μεσσηνίας και 138 προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ του Ν.Λακωνίας έχουν θεωρηθεί με το υπ΄αριθμ. 66686/2082/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και το υπ' αριθμ. 66190/2693/11-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λακωνίας.

Με την υποβολή του 4ου Σταδίου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση της Δ4-07 σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 5-9-2012 και κατακυρώθηκε στην εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., με την 502/29-3-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 19:05

Εμφανίσεις: 4328

22-12-14 : Υπογραφή σύμβασης με το ΥΠΕΚΑ - ΕΥΣΠΕΔ/ Έργο : «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας»

Η εταιρεία NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., σε συνεργασία με τις εταιρείες ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., ανέλαβαν τον Δεκέμβριο 2014, έπειτα από διενέργεια διαγωνισμού  που πραγματοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το έργο με τίτλο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» της  κατηγορίας πράξεων 1.3.3: : «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Δημόσιας Δράσης» για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 1), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 2) και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 3) του Ειδικού Στόχου 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Ε.Π.  «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».  Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενο του έργου είναι η συγκέντρωση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου, η συλλογή της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομολογίας και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο εντοπισμός των αδυναμιών, επικαλύψεων ή αντιφάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και της έλλειψης νομοθετικού αντικειμένου,  η αποτύπωση των ανωτέρω σε ενιαίο Σχέδιο Κωδικοποίησης Δασικής Νομοθεσίας και η κατάρτιση Σχεδίου Δασικού Κώδικα που θα περιέχει τις προτεινόμενες αλλαγές, της Πράξης  «Διοικητικές Κωδικοποιήσεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Δημόσιας Δράσης» στους άξονες προτεραιότητας 1,2 και 3 του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”.

Το έργο κατακυρώθηκε στην Ένωση, με την υπ’ Α.Π. : οικ  156169/12-12-2014  Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα  Υδάτων ΥΠΕΚΑ και έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 19:16

Εμφανίσεις: 4253

Έγκριση ΕΠΜ Κυπαρισσιακού (GR2550005 & GR2330008)

Με την αρ. Πρωτ οικ. 48730 / 2236 / 15-10-2014 Απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ. «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων Α) της ΕΖΔ (GR2550005) Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρρισία) και Β) της ΕΖΔ (GR2330008) θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας Ακροτ. Κατάκολο – Κυπαρισσία και εκπόνηση σχεδίου Π.Δ. που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω γειτονικές ΕΖΔ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 12:08

Εμφανίσεις: 1541

12/2014 : Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης)

Η NERCO – Ν.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από την από 19/09/2014 Σύμβασή της με την NEW REAL ESTATE DEVELOPMENTS CORFU SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY, υπέβαλλε προς έγκριση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού στη θέση «Αρταβάνη» (Ερημίτης) για το έργο «Πολεοδομική Μελέτη για την ανάπτυξη ακινήτου στη θέση Αρταβάνη (Ερημίτης) της περιοχής Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας (ΕΣΧΑΔΑ Κασσιόπη Κέρκυρα) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης της Δασικής Έκτασης στη θέση «Ερημίτης» (Ζώνη II ΕΣΧΑΔΑ Κασσιόπης)

Η Δασική Μελέτη αφορά στην προστασία και διαχείριση δασικής έκτασης εντός του ακινήτου ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξετάζει το μέγεθος και τη φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δύνανται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία όλων των απαιτούμενων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Παραθεριστικού Τουριστικού Χωριού ενώ παράλληλα προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης αυτών και πρόγραμμα διατήρησης και παρακολούθησης (monitoring).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 13:25

Εμφανίσεις: 3698

15-10-14 : Έγκριση ΕΠΜ Κυπαρισσιακού (GR2550005 & GR2330008)

Με την αρ. Πρωτ οικ. 48730 / 2236 / 15-10-2014 Απόφαση του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ε.Π.Μ. «Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων Α) της ΕΖΔ (GR2550005) Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι – Κυπαρρισία) και Β) της ΕΖΔ (GR2330008) θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας Ακροτ. Κατάκολο – Κυπαρισσία. Ολοκληρώθηκε επίσης και η εκπόνηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω γειτονικές ΕΖΔ.

Απόφαση : ΑΔΑ ΒΧΑΦ0-ΔΨΦ

Tο έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία, με την υπ’ Α.Π. : οικ 125598 / 13-05-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 10:47

Εμφανίσεις: 4137

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

© 2017 Nerco - Ν. Χλύκας & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.